Concello de Verea

Web Oficial do Concello de Verea

Concello de Verea

Protección de datos de carácter persoal

Seguindo os principios de licitude, lealdade e transparencia, pomos á súa disposición a seguinte información sobre o tratamento que realizaremos dos seus datos de carácter persoal.

¿QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL?

Identidade: CONCELLO DE VEREA

CIF: P-3208500-C

Dirección: ESTRADA DE BANGUESES Nº2. CARBALLO DE VEREA 32813. OURENSE

Teléfono: 988 43 06 00

Correo: concello.verea@eidolocal.es

¿CON QUE FINALIDADE TRATAMOS OS SEUS DATOS?

Unicamente tratamos os seus datos de carácter persoal que nos falicita, coa finalidade de “Rexistro” e exclusivamente para facilitarlle a información que nos solicita a través deste formulario ou para resolver consultas que nos plantexe.

A tal efecto e para cumprir con estas finalidades, é importante que nos informe de calquera modificación que se produzan nos seus datos persoais a fin de mantelos actualizados. En caso contrario non respondemos da veracidade dos mesmos.

Os seus datos serán conservados o tempo mínimo necesario para satisfacer a finalidade para a cal nolos facilitou, así como para atender as responsabilidades que se puideran derivar dos datos suministrados ou de calesquera outra esixencia legal.

¿CAL É A LEXITIMACION PARA O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais é o consentimento expreso que firma nesta autorización. Os datos son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios para dar resposta á súa solicitude.

¿A QUÉ DESTINATARIOS COMUNICAREMOS OS SEUS DATOS?

Concello de Verea non comunicará os seus datos a ningún terceiro, salvo que lle informemos expresamente ou exista unha obriga legal.

¿CALES SON OS SEUS DEREITOS?

Os dereitos de protección de datos dos que vostede dispón como titular ou interesado son:

– Dereito a solicitar o acceso ós datos persoais relativos o interesado, rectificación, supresión e oposición.

– Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento: En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento de seus datos. Nese caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

– Dereito á portabilidade dos datos:  En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán solicitar recibir os datos persoais facilitados no formulario, nun formato estruturado, de uso común e lexible por máquina, así como transmitir ditos datos a outro responsable de tratamento sen impedimentos, sempre que os datos se atopen en soporte automatizado.

Poderá exercer os seus dereitos de protección de datos persoais dirixindo unha comunicación por escrito ó Concello de Verea ou ó correo electrónico concello.verea@eidolocal.es habilitado a tal efecto, incluíndo en ambos casos, fotocopia de seu DNI ou outro documento de identificación equivalente.

¿QUE FACEMOS PARA GARANTIR A SEGURIDADE E CONFIDENCIALIDADE DOS SEUS DATOS?

Co obxetivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle que o Concello de Verea, adoptou todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais suministrados. Todo feito para evitar a súa alteración, pérdida, e/ou tratmento de accesos non autorizados, tal e como se esixe na normativa europea, se ben a seguridade absoluta non existe.

Así mesmo, Concello de Verea, infórmalle que todo o noso persoal, calquera que sexa a fase do tratamento no que intervén, adoptou o compromiso de tratar os seus datos co máximo celo e confidencialidade. Recordámoslle que o Concello de Verea, non cederá nin comunicará os seus datos a terceiros, excepto nos casos legalmente previstos.